تصاویر: زنگ استکبارستیزی در آموزشگاه شهید باقری خنج نواخته شد


صبح چهارشنبه همزمان با سراسر کشور، زنگ استکبارستیزی در آموزشگاه شهید باقری خنج نواخته شد.
خنج کهن را در کانال تلگرام دنبال نمایید. 


۱۳ آبان ۱۳۹۵