تصاویری از بازگشت تنها آزاده شهرستان خنج به وطن


یوسف مهدوی، تنها آزاده شهرستان خنج می باشد که 26 ماه اسیر زندان های عراق بود و سرانجام پس از تحمل شکنجه های فراوان، به آغوش وطن بازگشت.
 


۲۶ مرداد ۱۳۹۵